Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Tandartspraktijk Hartman, kvk nr 51565420, gevestigd op de Gerrit van der Veenstraat 126, 1077 ES Amsterdam.


1. DE OVEREENKOMST
1. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de
behandelovereenkomst op grond van artikel 7:446 lid 1 BW tussen Tandartspraktijk Hartman en de
cliënt, hierna te noemen de Overeenkomst.

2. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Tandartspraktijk Hartman staat er voor in dat de werkzaamheden die zij uit hoofde van deze

Overeenkomst verricht voldoen aan de maatstaven die een goed hulpverlener in acht dient te nemen
en in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen (waaronder de WGBO) alsmede met de
algemeen geldende richtlijnen.
2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De
(tand)arts heeft een 

inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
3. Tandartspraktijk Hartman is bij uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd derden in te
schakelen. Tandartspraktijk Hartman is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.
4. Cliënt dient te allen tijde Tandartspraktijk Hartman volledig en waarheidsgetrouw te informeren
inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn
op de behandeling.

3. KOSTEN
1. De kosten van een tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de
geldende UTP tarieven zoals die door de NZa zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de
tariefsbeschikking tandheelkundige zorg (www.NZa.nl).
2. Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van EUR 250,- of meer bedragen, verstrekt
Tandartspraktijk Hartman voorafgaand aan de behandeling een begroting, welke ook mondeling
besproken kan worden.
3. Bij noodzakelijke wijziging van de behandeling als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de
behandeling, die een overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen na overleg met de
cliënt, de extra te maken kosten bij cliënt in rekening worden gebracht.
4. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van cliënt of diens verzekeraar
overlegt Tandartspraktijk Hartman hiervan de specificatie.
5. Tot 2 jaar na de behandeling kan Tandartspraktijk Hartman de code factureren of wijzigen met
terugwerkende kracht.

4. ANNULEREN VAN AFSPRAKEN
1. Vastgestelde afspraken kunnen door cliënt kosteloos worden verzet of geannuleerd tot maximaal
24 uur voor het geplande tijdstip. Bij het niet of niet tijdig verzetten of annuleren van de afspraak zal
Tandartspraktijk Hartman de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling met code C90 in
rekening brengen waarbij rekening wordt gehouden met de duur van de geplande behandeling,
waarbij een tarief van 15 euro per kwartier of deel ervan geld.
2. Tandartspraktijk Hartman is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de cliënt te
verzetten of te annuleren.


5. ANNULEREN VAN BEHANDELING
1. Indien cliënt, nadat een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, de behandeling geheel of
gedeeltelijke annuleert, is Tandartspraktijk Hartman gerechtigd om alle in verband met die
behandeling door haar en door derden gemaakte kosten geheel bij de cliënt in rekening te brengen.

6. DECLARATIE
1. Payt verzorgt voor Tandartspraktijk Hartman de declaraties. Hierop zijn de Payt
betalingsvoorwaarden van toepassing, welke vermeld zijn op de factuur.
2. Indien nota’s wegens betalingsachterstand van de cliënt niet meer worden geaccepteerd, is
Tandartspraktijk Hartman gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te
verrichten tegen directe betaling door cliënt.


7. RECLAME
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen
na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Tandartspraktijk Hartman.
2. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
3. De klacht zal door Tandartspraktijk Hartman worden behandeld volgens de Klachtenregeling van
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.
4. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Tandartspraktijk Hartman de werkzaamheden
alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

8. AANSPRAKELIJKHEID
1. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het
schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.


9. TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Tandartspraktijk Hartman is het Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst tussen cliënt en Tandartspraktijk
Hartman, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechter
in Amsterdam.


10. OVERIGE BEPALINGEN
1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

PRIVACYREGLEMENT

Privacyreglement van Tandartspraktijk Hartman, kvk 51565420.


ARTIKEL 2. ALGEMEEN

Tandartspraktijk Hartman zorgt ervoor dat met (bijzondere) Persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit Privacyreglement willen wij u nader informeren over ons beleid.

ARTIKEL 2. DEFINITIES

Voor alle duidelijkheid geven wij kort aan wat wij met bepaalde termen bedoelen:

Persoonsgegevens: alle gegevens door middel waarvan de patiënt kan worden geïdentificeerd.

Verantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van de Verordening. Voor dit privacyreglement de tandartsenpraktijk.

Verwerking/Verwerken: een bewerking van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,

bijwerken, wijzigen, opvragen,

 raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

Verwerker: degene die ten behoeve van de tandartsenpraktijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens zorgdraagt,

zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen,

zoals hulppersonen die door de Verantwoordelijke zijn ingehuurd.

Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, in het algemeen de patiënt.

Uitvoeringswet: de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Verordening: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, L 119).


Privacyreglement: dit document.

Gepseudonomiseerde gegevens: Persoonsgegevens die niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt. Deze aanvullende gegevens worden dusdanig bewaard dat zij niet gekoppeld kunnen worden aan een te identificeren persoon.


Artikel 3. Hoe komen we aan de gegevens?

Persoonsgegevens zijn afkomstig of afgeleid van gegevens die mondeling en schriftelijk worden

verstrekt door de Betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger.


Persoonsgegevens kunnen daarnaast worden verstrekt door de zorgverzekeraar, de huisarts, andere behandelaars, specialisten,

hulpverleners of andere dan de voornoemde personen of instanties.

Artikel 4. Hoe en waarom verwerken wij gegevens?

 1. Verwerking gebeurt op een wijze die ten aanzien van de Betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Daarnaast geschiedt de verzameling van Persoonsgegevens voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De Verwerking ervan geschiedt niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze.
 2. De Verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd.

3. De Verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:


 1. Toestemming van de Betrokkene;
 2. Het aangaan en uitvoeren van een behandeling(sovereenkomst);
 3. Het vrijwaren van een vitaal belang van de Betrokkene, zoals noodgevallen;
 4. Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke of van een derde (bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit);
 5. Noodzaak om een wettelijke verplichting of een overeenkomst met de Betrokkene na te komen.

4. Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij gelet op de doeleinden waarvoor zij worden Verwerkt toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is.


 1. De tandartsenpraktijk verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 2. Behandeling van de Betrokkene;
 3. Informeren en contacteren van Betrokkene(n);
 4. Financiële administratie;
 5. Goede werking van de website.

Artikel 5. Voorwaarden voor toestemming

 1. De Verantwoordelijke kan aantonen dat de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor de Verwerking.
 2. De Betrokkene kan een gegeven toestemming altijd weer intrekken.Artikel 6. Andere gegevens

Geanonimiseerde gegevens vallen niet onder de werking van dit Privacyreglement.


Artikel 7. Om welke gegevens gaat het?

Verwerking kan zien op de volgende gegevenscategorieën:

 1. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede betaalgegevens van de Betrokkene;
 2. Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a;
 3. Gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige Betrokkenen;
 4. Gegevens als bedoeld onder a van de gezins- of familieleden van de Betrokkene alsmede anderen die over het welzijn en de gezondheid van de Betrokkene worden ingelicht;
 5. Informatie over de gezondheidstoestand van de Betrokkene en ingeval van erfelijke aandoeningen diens gezins- en familieleden;
 6. Andere bijzondere Persoonsgegevens met het oog op de goede behandeling of verzorging van de Betrokkene;
 7. Informatie over de gevolgde en te volgen behandeling van de Betrokkene alsmede de verstrekte medicamenten of voorzieningen;
 8. Informatie over het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
 9. Informatie over de verzekering van de Betrokkene;
 10. Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling.

Artikel 8. Informatieplicht

 1. Voordat de Verantwoordelijke Persoonsgegevens Verwerkt, deelt hij de Betrokkene en/of diens wettelijke vertegenwoordiger mee:
 2. Wie verantwoordelijk is voor de verwerking met contactgegevens;
 3. Waarom bepaalde, concrete Persoonsgegevens Verwerkt zullen worden;
 4. Indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming;
 5. Op welke manier de Persoonsgegevens worden Verwerkt;
 6. De periode gedurende welke de Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 7. Alle andere informatie die met het oog op de zorgvuldigheid moet worden verstrekt. Dat betekent ook: Des te gevoeliger de Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke wil Verwerken, des te grondiger er moet worden geïnformeerd.
 8. Als Persoonsgegevens via een derde worden opgevraagd, of aan een derde worden geleverd, dan wordt op dezelfde wijze voldaan aan de informatieplicht, vóórdat de Persoonsgegevens worden verkregen of geleverd, tenzij dit alleen met een onevenredige inspanning kan worden gedaan.
 1. Artikel 9. Recht op inzage

  1. De Betrokkene heeft het recht om diens Persoonsgegevens in te zien en kan de volgende gegevens opvragen:
  2. Een omschrijving van het doel of de doeleinden van de Verwerking van Persoonsgegevens;
  3. Alle beschikbare gegevens omtrent de herkomst van de Persoonsgegevens;
  4. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft;
  5. Een overzicht van ontvangers of categorieën van ontvangers die de Persoonsgegevens hebben ontvangen;
  6. Indien mogelijk, de periode gedurende welke de Persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
  7. Dat de Betrokkene het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing en het recht op beperking van de verwerking heeft.
  8. Een verzoek om inzage kan op grond van de volgende redenen worden afgewezen:
  9. De verzoeker is geen Betrokkene of zijn/haar verzoek heeft geen betrekking op gegevens die alleen op de verzoeker betrekking hebben;
  10. De verzoeker heeft de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt en/of is onder curatele is gesteld.

  In dat geval kan alleen de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek doen;

  1. Verantwoordelijke heeft reeds kortgeleden aan een vergelijkbaar verzoek van dezelfde verzoeker gehoor gegeven;
  2. Bescherming van de Betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
  3. Vanwege de veiligheid van de staat, en/of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Artikel 10. Overige rechten

 1. De Betrokkene heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de Verwerking van Persoonsgegevens die hem betreffen. De Verwerking wordt bij bezwaar gestaakt door de Verantwoordelijke.
 2. De Betrokkene heeft het recht om van de Verantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen.
 3. De Betrokkene heeft het recht van de Verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende Persoonsgegevens te verkrijgen.

Daarnaast is de Verantwoordelijke verplicht zonder onredelijke vertraging gegevens te wissen wanneer de Betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken of de Verantwoordelijke de Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 1. De Betrokkene heeft indien de juistheid van de Persoonsgegevens door hem wordt betwist het recht van de Verantwoordelijke om beperking van de Verwerking te verkrijgen.
 2. De Betrokkene heeft het recht de hem betreffende Persoongegevens, die hij aan de Verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Artikel 11. De uitoefening van rechten door Betrokkene

De Verantwoordelijke neemt passende maatregelen zodat de Betrokkene de communicatie of informatie omtrent de rechten zoals beschreven in dit Privacyreglement op een beknopte, transparante en toegankelijke wijze en in duidelijke bewoordingen ontvangt.


Artikel 12. Toegang tot en ontvangers van Persoonsgegevens

 1. Toegang tot Persoonsgegevens hebben in beginsel slechts degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling van de Betrokkene, voor zover die toegang nodig is voor hun werkzaamheden.
 2. Wanneer een Verwerking namens de Verantwoordelijke wordt verricht, doet de Verantwoordelijke uitsluitend een beroep op Verwerkers die afdoende garanties afgeven dat de Persoonsgegevens worden Verwerkt conform de Verordening, de Uitvoeringswet of daarop gebaseerde regelgeving.
 3. Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/Persoonsgegevens worden verstrekt:
 4. Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
 5. Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 6. Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
 7. Anderen, wanneer de grondslag van de Verwerkte gegevens is:

(i) Toestemming van de Betrokkene;

(ii) Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;

(iii) Het vrijwaren van een vitaal belang van de Betrokkene.

 1. Anderen, wanneer de verdere Verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de Verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere Verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.
 1. Artikel 13. Register

  De Verantwoordelijke houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:

  1. De naam en contactgegevens van de Verantwoordelijke en, indien van toepassing, van de functionaris voor de gegevensbescherming;
  2. De verwerkingsdoeleinden;
  3. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft;
  4. De categorieën van ontvangers aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt;
  5. Indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de Persoonsgegevens moeten worden gewist;
  6. Indien mogelijk, een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen.  Artikel 14. Melding inbreuk

  1. Indien een inbreuk in verband met Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden deelt de Verantwoordelijke dit -indien en voor zover wettelijk vereist- zo spoedig mogelijk nadat zij hiervan op de hoogte is mee aan de Betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. De in het eerste lid bedoelde melding bevat ten minste:
  3. De aard van de inbreuk;
  4. De waarschijnlijk gevolgen van de inbreuk;
  5. De maatregelen die de Verantwoordelijke als gevolg van de inbreuk heeft getroffen;
  6. Een contactpunt voor meer informatie.

Artikel 15. Bewaartermijnen

 1. Medische gegevens die zijn verkregen om een behandelingsovereenkomst aan te gaan of te vervullen worden 20 jaar bewaard. De Verantwoordelijke is niet gehouden tot langere bewaartermijnen dan bij wet, in het bijzonder artikel 7:454 lid 3 van het Burgerlijke Wetboek, verplicht.
 2. Andere Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij werden Verwerkt. Als die Persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd.Artikel 16. Geheimhouding

 1. De Verantwoordelijke, de Verwerker en iedereen die onder gezag van de Verantwoordelijke toegang heeft tot Persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens.
 2. Gegevens met betrekking tot de gezondheid van Betrokkene(n) worden als ‘bijzondere 

Persoonsgegevens’ aangemerkt. Voor het Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens geldt dat iedereen die ze Verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het ambt, het beroep of uit de arbeidsovereenkomst van diegene.


Artikel 17. Beveiliging

 1. De Verantwoordelijke moet zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen.
 2. ‘Passend’ betekent dat de beveiligingsmaatregelen die getroffen worden passen bij het risico dat de Persoonsgegevens onzorgvuldig of onrechtmatig (verder) worden Verwerkt en de schade die daaruit voort zou vloeien. De getroffen maatregelen moeten ervoor zorgen dat:
 3. Uitsluitend bevoegde personen toegang tot Persoonsgegevens hebben;
 4. De Persoonsgegevens correct zijn en niet verloren gaan;
 5. De Persoonsgegevens zonder belemmering beschikbaar zijn voor rechtmatige Verwerking volgens de afspraken binnen de organisatie.
 6. In alle gevallen draagt de Verantwoordelijke zorg voor het informatiebeveiligingsbeleid en draagt dit beleid uit binnen de tandartsenpraktijk.

Artikel 18. Website

  1. Op de website van Tandartspraktijk Hartman wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website naar de browser worden verstuurd, waarna de browser deze gegevens opslaat. Bij een volgend bezoek aan de website worden de opgeslagen gegevens weer door de browser naar de website teruggestuurd. Cookies zijn er in alle soorten en maten. Tandartspraktijk Hartman Tandartsen gebruikt technische cookies, analytische cookies en marketing cookies. Hier onder leggen wij uit waar deze cookies voor worden gebruikt.

Technische cookies

Technische cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat jij een optimale gebruikerservaring hebt. Met het gebruik van technische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.


Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe website bezoekers onze website gebruiken en beleven. Deze informatie stelt ons in staat om de website te optimaliseren, de werking van de website te controleren en de gebruikerservaring te verbeteren. Met het gebruik van

analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.


Marketing cookies

Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, worden gebruikt om het surfgedrag van website bezoekers te kunnen volgen over het internet. Wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven plaatsen wij tracking cookies om persoonsgerichte aanbiedingen en kortingsacties te kunnen presenteren

via verschillende online kanalen.

U geeft toestemming voor deze verwerking wanneer u een vinkje plaatst aan de hand van de cookiemelding. Op ieder moment kan men de voorkeur wijzigen via de cookie instellingen op de website.

Tandartspraktijk Hartman treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn erop gericht een passend beschermingsniveau te bereiken, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

 1. Bewaartermijn gegevens via de website

Tandartspraktijk Hartman bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld met een maximale duur van 2 jaar.

 1. Beheer en toegang tot de persoonsgegevens van derden

Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het cliënten bestand en/of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk

zijn betrokken, waaronder werknemers en verwerkers van Tandartspraktijk Hartman.

Tandartspraktijk Hartman Tandartsen maakt gebruik van de volgende online tools:

Google Analytics:

Deze online tools worden onder meer gebruikt om het surfgedrag van website bezoekers te kunnen analyseren, om website statistieken te kunnen verzamelen en om nieuwsbrieven te versturen. Bovenstaande partijen zoals Facebook hebben een eigen privacy statement en dragen daarvoor hun eigen

verantwoordelijkheid.


Artikel 19. Slotbepalingen

 1. De Verantwoordelijke aanvaardt niet meer verplichtingen dan hetgeen waartoe hij op grond van de wet gehouden is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Betrokkene.
 2. De Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
 3. Wijzigingen in dit Privacyreglement worden aangebracht door de Verantwoordelijke. De wijzigingen in het Privacyreglement zijn van kracht ten opzichte van Betrokkene(n) nadat Betrokkene(n) van de wijziging op de hoogte zijn gesteld.
 4. Dit Privacyreglement is per 25-05-2018 in werking getreden en bij de tandartsenpraktijk in te zien.


Voor vragen of het uitoefenen van de rechten van Betrokkene kunt u contact opnemen via:

RS Hartman

Gerrit van der Veenstraat 126

1077 ES AMSTERDAM

020-4712411

info@tandartspraktijkhartman.nl

Hours

Monday
09:00 - 17:00
Tuesday
13:30 - 20:00
Wednesday
09:00 - 16:00
Thursday
09:00 - 14:30
Friday
09:00 - 17:00
Saturday - Sunday
Closed